Kunnen TS4 bemanningen eenduidig getoetst worden?

Die vraag hoopt het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) te beantwoorden na de testdag vaardigheidstoetsen TS4 op 13 oktober a.s. In steeds meer veiligheidsregio’s in Nederland wordt namelijk een vorm van uitrukken op maat met 4 personen toegepast (het hoeft geen TS te zijn). 

Het ABWC organiseert door heel Nederland al vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Oppervlakteredding en wil nu kijken of deze manier van incidentbestrijding ook eenduidig getoetst kan worden.

Erik Dangermond (Coördinator Vaardigheidstoetsen Noord-Holland) is

projectleider van deze pilot: “De werkwijze van deze teams is niet uniform en verschilt per veiligheidsregio. Onze uitdaging zit in het feit of we eenduidig deze verschillende inzetprocedures kunnen beoordelen”. Zo kan in de ene veiligheidsregio een voertuig met 4 personen de complete brandbestrijding van een pand oppakken en in de andere regio moeten de ploegen wachten tot ze aangevuld zijn tot 6 personen voordat ze mogen binnentreden. Zij starten bijvoorbeeld eerst met een Cobra-systeem om de brand van buitenaf te bestrijden om de tijd te overbruggen totdat de tweede eenheid er is. Het ABWC gaat niet de verschillende inzetsystemen beoordelen, maar de vaardigheid van de mensen in de ploegen. Deelnemende ploegen moeten daarom opgeleid zijn in het uitrukken met vier personen en hier al bij voorkeur ervaring mee hebben in de praktijk.

De regionaal verschillende manieren van het optreden met vier personen beoordelen, dat is de uitdaging die het ABWC aan wil gaan. Kijken of het mogelijk is om op eenduidige manier de ploegen te toetsen en te vergelijken met elkaar. Daarvoor moeten ook de huidige beoordelingslijsten onder de loep worden genomen. Een bevelvoerder moet namelijk veel actiever in de ploeg zelf moeten werken als in een TS6. Daar zit hij meer in de aansturende rol.

Verloop van het pilotproject
Op 13 oktober wordt een testdag georganiseerd, hiervoor hebben zich al voldoende ploegen aangemeld. Het zou mooi zijn als er nog een aantal ploegen bij komen en dan met name ploegen die uit een andere veiligheidsregio komen dan de reeds aangemelde ploegen. Het ABWC wil namelijk een zo’n representatief mogelijk beeld krijgen van de verschillende inzetprocedures die er in Nederland gehanteerd worden. Meer informatie over deze dag en de wijze van aanmelden staat op de website van het ABWC.

Na deze testdag gaat de projectgroep, die bestaat uit waarnemers van het ABWC die TS4 oefenleider / instructeur zijn en uit het hele land komen, beoordelen of het praktisch mogelijk is voor het ABWC om hier een nieuwe klasse van te maken. Zij rapporteren hun bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur van het ABWC. Mocht deze besluiten om de nieuwe klasse op te gaan nemen in de jaarlijkse vaardigheidstoetsen dan zal dat op zijn vroegst in 2020 zijn. 

Dé kracht van vakbekwaamheid!

Het ABWC bevordert met het organiseren van vaardigheidstoetsen de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

Aan het woord: Gert Mulder, Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen

Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).  In deze serie interviews belichten we elke keer iemand die zich op vrijwillige basis inzet om uitvoering te geven aan de hoofdtaak van het ABWC, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen.

Dit keer is het de beurt aan Gert Mulder, Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen

Wat is jouw dagelijkse werk? 
In mijn dagelijkse werk ben ik Specialist Operationele Voorbereiding bij Veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast draai ik ook diensten als Officier van Dienst in deze regio.

Hoe ben je bij het ABWC gekomen?
Ongeveer tien jaar geleden ben ik als jurylid begonnen bij het ABWC. Ik werd daar toen voor gevraagd en vond het leuk om in de organisatie mee te gaan draaien. Het organiseren van dingen zit mij gewoon in het bloed. Dat viel anderen ook op, dus ik werd al snel baancoördinator en daarna wedstrijdleider. Anderhalf jaar geleden ben ik benoemd tot Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen, het is allemaal heel snel gegaan.

Wat houd die functie Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen bij het ABWC in?
De Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen ondersteunt de  Provinciale Coördinatoren. Ik faciliteer ze zoveel mogelijk, zodat zij hun werk kunnen doen. Samen met anderen ontwikkel ik de visie van het ABWC en probeer iedereen daarin mee te nemen.   

Hoe verloopt een seizoen vaardigheidstoetsen voor jou?
Mijn functie kent geen seizoenen, ik ben het hele jaar rond er druk mee. Natuurlijk is er een seizoen waarin de vaardigheidstoetsen worden gehouden, maar voor en na die tijd zijn er verschillende vergaderingen en themabijeenkomsten waaraan ik mijn steentje moet bijdragen. Ik bezoek veel vaardigheidstoetsen, beantwoord de vragen die vanuit het ABWC worden gesteld, maar ook die van anderen. Daarnaast ondersteun ik de Provinciale Coördinatoren op allerlei vlakken. 

Wat vind je van het ABWC ?
Het werk dat het ABWC doet is echt uniek en waardevol binnen de brandweerwereld. Er zijn weinig tot geen momenten waarop brandweermensen getoetst worden onder stressvolle omstandigheden. De druk die door het wedstrijdelement wordt toegevoegd is goed om te beoordelen hoe mensen reageren als gestrest zijn. De combinatie beoordelen en daarvan leren is goed, maar ik vind dat we daar nog wel een slag moeten maken met zijn allen. Er zit namelijk veel meer potentieel in de leermomenten. Daar gebeurt nog te weinig mee in de praktijk.  Na de vaardigheidstoetsen worden de beoordelingsstaten nog wel op de oefenavond doorgenomen op de post, maar daar blijft het dan vaak bij. Er zijn nu regio’s die de leerpunten oppakken en verwerken in het oefenschema van de mensen. Dat zou eigenlijk overal moeten gebeuren, daar worden we met zijn allen beter van.

Welke meerwaarde biedt het ABWC aan de brandweer?
Dat is toch wel dat unieke toetsmoment wat we bieden. De scenario’s van de vaardigheidstoetsen zijn realistisch en op de praktijk gericht. Samen met de stress van het wedstrijdelement geeft dat een goed beeld van de kwaliteiten van onze mensen.

Doe je zelf mee met vaardigheidstoetsen?
Ik heb zelf ook meegedaan direct na mijn opleiding als manschap, maar niet zo vaak. Waarschijnlijk heb ik maar vier vaardigheidstoetsen zelf mee gedaan. Dat klinkt raar,, maar ik ben meer van het organiseren en coördineren. Dat viel dus op bij het ABWC, vandaar dat ik als snel deel van de organisatie uitmaakte. Het effect van de vaardigheidstoetsen op brandweermensen zie ik wel van heel dichtbij. Mijn twee zoons zitten ook bij de brandweer en doen met plezier mee met de vaardigheidstoetsen. 

Hoe zie jij de toekomst van het ABWC?
Onze visie is dat we nauw moeten aansluiten bij afdeling Vakbekwaamheid van de veiligheidsregio’s. Daar zijn al veel positieve ontwikkelingen in. Ik ben daar erg blij mee, want dat is erg waardevol. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we zo dicht mogelijk op de praktijk blijven aansluiten. We moeten zo realistisch mogelijk blijven toetsen en beoordelen. Ook onze organisatie is afhankelijk van vrijwilligers, dat staat wel onder druk en is een punt van aandacht bij het ABWC. Ik heb veel respect voor de mensen die betrokken zijn bij de vaardigheidstoetsen. Bij iedere vaardigheidstoets die ik bezoek zie zeer gemotiveerde mensen.

En die van jou?
Ik wil deze functie binnen het ABWC nog een aantal jaren doen. Als je ergens aan begint, dan moet je het zeker afmaken. En daarna? Dan wil ik weer terug naar de organisatie van de ABWC Vaardigheidstoetsen in Zeeland. Ik wil de vaardigheidstoetsen niet loslaten, het is erg mooi om ermee bezig zijn.

Project Do it zorgt voor eenduidigheid tijdens vaardigheidstoetsen

Ook dit jaar organiseert het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) weer door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Oppervlakteredding. 

Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te nemen. 

Tijdens de vaardigheidstoetsen worden kennis, kunde en de kwaliteit van bijna 600 deelnemende ploegen beoordeeld. Hierbij zijn factoren als stress en tijdsdruk een uniek element. De deelnemers en teams worden objectief beoordeeld door vakbekwame collega’s op meerdere elementen. De bevindingen van deze beoordelaars worden gerapporteerd op vastgestelde beoordelingslijsten. Ieder team krijgt een puntenscore en een rapportage van hun inzet. Hierin staat wat de sterke en minder sterke punten van het team waren tijdens de toets.  

Het ABWC bevordert met het organiseren van vaardigheidstoetsen de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

 

 

Projectgroep Do it

Het project Do it van het ABWC heeft tot doel om de vaardigheidstoetsen overal eenduidig te maken. De projectgroep voert een audit samen met alle provinciale coördinatoren om een beeld te krijgen hoe de vaardigheidstoetsen in heel Nederland verlopen. In de praktijk blijkt soms bijvoorbeeld dat er per provincie kleine verschillen optreden in de manier waarop geënsceneerd en beoordeeld wordt. Het streven is om alles naar hetzelfde niveau te trekken, zodat het niet uitmaakt waar de vaardigheidstoets wordt gehouden en welke ploegen er aan deelnemen.

Werkwijze projectgroep

Leden van de projectgroep gaan samen met de provinciale coördinatoren op pad en bezoeken vaardigheidstoetsen in heel Nederland. Aan de hand van een vaste vragenlijst worden alle elementen van de vaardigheidstoets onder de loep genomen. Dat begint al op de dag van het voorspelen. Is de enscenering realistisch en sluit deze aan op de praktijk. Tijdens de vaardigheidstoets zelf wordt er meegelopen met een deelnemende ploeg, een evaluatiegesprek bijgewoond, beoordelingslijsten bekeken en een kijkje genomen bij de administratie. Aan de hand van de vragenlijst wordt dan genoteerd op welke wijze alles functioneert die dag en hiervan wordt een verslag gemaakt. Na alle bezoeken worden de verslagen naast elkaar gelegd en wordt er een rapport gemaakt voorzien van conclusies en aanbevelingen.

 

Projectleider Gert Mulder (landelijk coördinator ABWC): 

“Het project Do it is voor ons ook een mooi middel om te kijken af we nog steeds goed aansluiten op de praktijk. Wat is bijvoorbeeld de beste manier om vaardigheidstoetsen af te nemen en hoe kunnen we van elkaar leren. Aan onze beoordelaars hechten we erg veel waarde bij het ABWC. Wij willen deze mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. 

Daarnaast willen wij naadloos aansluiten bij de afdelingen vakbekwaamheid van de verschillende veiligheidsregio’s in Nederland. De vaardigheidstoetsen van het ABWC zijn uniek in zijn soort. Wij beoordelen brandweermensen met realistische scenario’s en  onder stress dankzij de tijdsdruk en het wedstrijdelement. 

Tijdens onze jaarlijkse Themadag in Beusichem zullen we de resultaten van het project Do it terugkoppelen.  Het ABWC gaat dan direct aan de slag met de aanbevelingen. Niet alles zal ineens kunnen veranderen, maar we willen zeker grote stappen zetten.”


 

Aan het woord: Cor Kramp, Assistent Vaardigheidstoetsen Friesland

Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).  In deze serie interviews belichten we elke keer iemand die zich op vrijwillige basis inzet om uitvoering te geven aan de hoofdtaak van het ABWC, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen.

Dit keer is het de beurt aan Cor Kramp, Assistent Vaardigheidstoetsen Friesland.

Wat is jouw dagelijkse werk? 
Ik ben na ruim 2 jaar werkzaam als medewerker vakbekwaamheid bij Brandweer Fryslân, afdeling Noord-Oost medewerker vakbekwaamheid. Daarvoor was ik werkzaam als medewerker Operationele Voorbereiding, Materieelbeheer. 

Hoe ben je bij het ABWC gekomen?
Toen ik bij de brandweer begon ben ik niet direct mee gaan doen met de vaardigheidstoetsen van het ABWC. Maar toch vrij snel daarna ben ik gaan meespelen in de wedstrijdploeg. Eerst als manschap, later chauffeur en vervolgens als bevelvoerder.  Op een gegeven moment werd er ook aan mij gevraagd of ik mee wilde gaan doen met de jurering. Ik draai inmiddels al heel wat jaartjes mee en ben dankzij Gerard Hoen (Coördinator Vaardigheidstoetsen Friesland) Assistend Vaardigheidstoetsen geworden.

Wat houd die functie Assistent Vaardigheidstoetsen bij het ABWC in?
Een assistent vaardigheidstoetsen helpt mee om vaardigheidstoetsen te organiseren. Hij werkt daarbij nauw samen met de coördinator vaardigheidstoetsen die uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid heeft. Voor mij is deze functie de manier om ervaring op te bouwen, want volgend jaar ga ik Gerard vervangen als coördinator. Ik ben dus nu op zoek naar een nieuwe assistent die mij gaat opvolgen.

Hoe verloopt een vaardigheidstoets voor jou?
Wij gaan het gesprek aan met de posten die vaardigheidstoetsen gaan organiseren. Daarbij wisselen we de verwachtingen die we hebben van elkaar over en weer uit. Daarbij wil ik de post zoveel mogelijk te enthousiasmeren. De post bedenkt zelf het scenario van de vaardigheidstoetsen en als assistent hou je nauw contact over het verloop van de organisatie. Je gaat ook nog een keer langs bij ze om status van alles door te spreken. De vaardigheidstoetsen beginnen voor ons de dag ervoor, bij het voorspelen. Daarbij kijk je of het scenario klopt en binnen de tijd op te lossen is. Het motto van ons: ‘Zorg dat de voorbereiding goed is, dan heb je op de dag zelf weinig werk’. Op de dag van de vaardigheidstoetsen zelf kijk je als assistent of alles goed verloopt en alle afspraken nagekomen worden. Dat betekent dat je een kijkje neemt bij de administratie, kijkt of de jurystaten goed ingevuld worden. Ook spreek je enkele van de deelnemende ploegen om te horen hoe hun beeld is van het scenario.

Wat vind je van het ABWC ?
Ik vind het ABWC een heel goede organisatie. Het is duidelijk merkbaar dat kwaliteit voor alles gaat. De organisatie volgt ook goed alle ontwikkelingen door bijvoorbeeld dit jaar te starten met nieuwe pilots voor de Klasse TS4 en de Klasse Brandbestrijding (ter vervanging van TS-HD). 

Welke meerwaarde biedt het ABWC aan de brandweer?
Het ABWC zorgt voor realistische oefeningen onder tijdsdruk met een goede feedback van deskundige beoordelaars. Met die beoordeling kunnen de deelnemers ook echt iets doen. Anders dan oefeningen tijdens de vaste oefenavond, waar het toch allemaal meer relaxed aan toe gaat en waar de beoordeling toch minder scherp is. De scenario’s bij het ABWC zijn realistisch, maar niet alledaags, waardoor er ook een verbreding is van kennis en kunde bij de deelnemende ploegen.

Doe je zelf mee met vaardigheidstoetsen?
Ik doe dit jaar voor het laatst zelf mee met de vaardigheidstoetsen. Volgend jaar kan dat niet meer door mijn functie dan als coördinator. Komende zaterdag doe ik zelf met twee vaardigheidstoetsen mee. ‘s Morgens in Elspeet in de Hoofdklasse en ‘s middags in Echt in de klasse TS-HD. Een aardige reis samen met De Feanster Fjoerfretters van de post Heerenveen, maar ik heb het er graag voor over. Het is echt leuk om mee te doen. 

Hoe zie jij de toekomst van het ABWC?
De toekomst van het ABWC ziet er goed uit. Ik zie echt positieve ontwikkelingen. Steeds meer veiligheidsregio’s gaan de oefenkaarten meenemen in de persoonlijke dossiers. Dan is deelname aan de vaardigheidstoetsen niet alleen maar gezellig en leerzaam, maar telt het ook nog eens mee voor vakbekwaamheid. Het ABWC blijft ook innoveren, dat zie je maar aan de twee nieuwe pilots. Hierdoor krijgt het ABWC een sterk karakter en bewijst daarmee zijn meerwaarde. 

En die van jou?
Ik word volgend jaar dus Coördinator Vaardigheidstoetsen. Dat wil ik uiteraard nog een hele tijd doen. Mijn wens is dat er meer posten in Friesland mee gaan doen aan de vaardigheidstoetsen. Er is al een enquete naar alle posten de deur uit gegaan om meer draagvlak te kweken!

Aan het woord: Maarten Leune, Coördinator Vaardigheidstoetsen Zeeland

Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).  In deze serie interviews belichten we elke keer iemand die zich op vrijwillige basis inzet om uitvoering te geven aan de hoofdtaak van het ABWC, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen.

Dit keer is het de beurt aan Maarten Leune, Coördinator Vaardigheidstoetsen Zeeland.

Wat is jouw dagelijkse werk? 

Ik zit sinds 1983 bij de brandweer, tot 4 jaar terug als vrijwilliger en nu beroeps, ik werk namelijk part-time als  medewerker vakbekwaamheid bij de Veiligheidsregio Zeeland. En ik ben officier van dienst in Schouwen-Duiveland. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf, Leune Training & Advies, en geef ik veiligheidstrainingen en arbo advies. Mijn hele leven ben ik al bezig met vakbekwaamheid. Ik heb bijvoorbeeld ook ruim tien jaar gewerkt bij het Nbbe als beleidsmedewerker. 

Hoe ben je bij het ABWC gekomen?

Direct na mijn start bij de brandweer ben ik mee gaan doen als deelnemer in de vaardigheidstoetsen. Ik speelde mee als manschap, bevelvoerder en later ook als officier van dienst. Na mijn opleiding tot instructeur ergens begin jaren ’90 afgerond werd ik direct gevraagd om te gaan jureren bij de vaardigheidstoetsen. Dat ontwikkelde zich verder tot baancommisaris en nu ben ik coördinator vaardigheidstoetsen.

Wat houd die functie Coördinator Vaardigheidstoetsen bij het ABWC in?

De coördinator vaardigheidstoetsen is verantwoordelijk voor de organisatie van de provinciale en gewestelijke vaardigheidstoetsen binnenzijn eigen regio, in mijn geval Zeeland dus. Ik onderhoud het contact met de posten die de vaardigheidstoetsen organisatie. Daarnaast hou ik me bezig met de mensen in de organisatie rondom de vaardigheidstoetsen, zoals de teamleiders en beoordelaars. Ook houd ik contact met team vakbekwaamheid van de veiligheidsregio, voor mij zijn dat gelukkig korte lijnen.

Hoe verloopt een vaardigheidstoets voor jou?

Het seizoen vaardigheidstoetsen begint voor mij rond januari, als de eerste contacten gelegd worden met de organiserende korpsen. Ik denk mee en assisteer met de scenarios en de randverschijnselen eromheen zoals bijvoorbeeld de catering. Vier weken voor de vaardigheidstoets moet het programmaboekje klaar zijn en heb ik de teamleiders en beoordelaars al vastgelegd. De laatste week voor de vaardigheidstoets worden de puntjes op de i gezet. Ik ben vrijdags aanwezig bij het opbouwen en voorspelen. Ik zorg ervoor dat ik de volgende ochtend voor zeven uur op de kazerne ben en kijk of alles goed verloopt. Tijdens de vaardigheidstoetsen zelf zorg ik voor de officiële ontvangst van hoogwaardigheidsbekleders en de uitslagen om 19.00 uur.  

Wat vind je van het ABWC ?

Het ABWC is een mooie organisatie, waarin veel enthousiaste mensen actief zijn. Allemaal mensen met hart voor het vak. Het is fijn om met al die mensen te werken aan hetzelfde doel, de vakbekwaamheid van onze brandweermensen.

Welke meerwaarde biedt het ABWC aan de brandweer?

Het ABWC zorgt ervoor dat je jouw vaardigheden kunt laten zien op een manier die de werkelijkheid nauw benaderd. De spanning eromheen, de confrontatie met onbekende scenario’s en de collegiale beoordeling zorgen ervoor dat mensen goed getoetst worden. De juryrapporten worden bij onze regio verwerkt in de vakbekwaamheidsstaten en verwerkt in het oefenschema. Vanuit mijn eigen functie binnen de regio zie ik dan ook een grote toegevoegde waarde. Alles valt of staat met de kennis en kunde van de beoordelaars. Daar is de afgelopen jaren veel tijd in geïnvesteerd en dat zie je duidelijk terug. Ook het delen van kennis tussen de verschillende regio’s binnen het ABWC gaat steeds beter. We wisselen onderling nu alle best case scenarios uit en dat levert ook veel op.

Doe je zelf mee met vaardigheidstoetsen?

Sinds ik coördinator vaardigheidstoetsen ben mag ik zelf niet meer mee doen. Tot een jaar of vijf geleden deed ik nog wel mee, als officier van dienst maar ook als manschap in de ploeg. 

Hoe zie jij de toekomst van het ABWC?

Het ABWC is een prachtig instrument in de vakbekwaamheiden moet nauw gaan aansluiten aan de vakbekwaamheidsorganisatie van de veiligheidsregio’s. Op die manier profiteert iedereen ervan en brengen we samen de kennis en kunde van onze brandweermensen op een hoger niveau.

En die van jou?

Ik blijf tot volgend jaar nog repressief inzetbaar bij de brandweer en wil nog wel een paar jaar doorgaan als coördinator bij het ABWC. Ik vind het onzettend leuk om te doen. Nu ben ik betrokken als projectleider het team dat de nieuwe klasse Brandbestrijding ontwikkeld. Dit is de beoogd opvolger van de klasse TS-HD. In oktober gaan we daar een (test) toetsdag voor houden. 


 

Aan het woord: Gerrit Bonestroo, teamleider/beoordelaar van het ABWC

Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).  In deze serie interviews belichten we elke keer iemand die zich op vrijwillige basis inzet om uitvoering te geven aan de hoofdtaak van het ABWC, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen.

De primeur is voor Gerrit Bonestroo. Hij is teamleider en beoordelaar bij het ABWC.

Wat is jouw dagelijkse werk?
Ik werk bij een groothandel in automaterialen in Nunspeet. Dit bedrijf bevoorraadt garagebedrijven en ik verzorg de logistiek van de onderdelen. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij brandweer Nunspeet.

Hoe ben je bij het ABWC gekomen?
Ik ben jong betrokken geraakt bij de brandweer. Vanaf mijn zesde jaar speelde ik regelmatig mee als slachtoffer bij oefeningen en vaardigheidstoetsen. Later heb ik mij ook aangemeld als vrijwilliger en de opleiding in gegaan. Na mijn opleiding ging ik ook in onze wedstrijdploeg spelen. Daar heb ik altijd veel plezier in gehad. Na het behalen van mijn diploma Instructeur in 2005 ben ik begonnen met het meelopen met de beoordelaars bij de vaardigheidstoetsen. Ik heb in alle functies meegedraaid.

Wat houd die functie teamleider bij het ABWC in?
Een teamleider checkt of het scenario van een vaardigheidstoets realistisch is. Hij is verantwoordelijk voor het verloop van de vaardigheidstoetsen op zijn baan. Hij overlegt met het team beoordelaars over de resultaten van het deelnemende team en is eerste aanspreekpunt als er vragen zijn op de baan of bij de ploegen die daar gespeeld hebben.

Hoe verloopt een vaardigheidstoets voor jou?
Sinds dit jaar bezoeken de teamleiders samen met de wedstrijdleider een paar weken voor een vaardigheidstoets de organiserende post. In een vroeg stadium bespreken we de scenario’s en locatie’s. Dat is fijn alle partijen, je kunt dan al wat punten doornemen die mogelijk wat problemen kunnen opleveren. Voorheen werd dit vaak op de vrijdag voor de vaardigheidstoets gedaan.

Op vrijdagavond, voor de vaardigheidstoetsen, gaat een teamleider samen met de beoordelaars naar het voorspelen van het scenario. Dan wordt gekeken of alles klopt. Is het scenario realistisch, is de enscenering duidelijk en klopt de speeltijd. Dit bespreken we dan samen met de ploeg die voorgespeeld heeft. Meestal ben je rond 22.00 uur klaar op de vrijdagavond en moet je er zaterdagochtend al weer om 6.30 uur zijn. Soms blijf ik dan in de buurt slapen als de afstand naar huis wat groot is. Dan maak ik er nog even een gezellige avond van met collega beoordelaars die ook daar blijven slapen.

De zaterdagmorgen begint met een check of alles nog klopt en eventuele aanpassingen van de vaardigheidstoets verwerkt zijn. Als teamleider ben je ook verantwoordelijk voor de tijdsbewaking. We willen zo weinig mogelijk uitloop op een dag, zodat de prijsuitreiking die avond op tijd kan beginnen. Met elke ploeg wordt na het spelen de vaardigheidstoets doorgenomen. De tips en tops krijgen zij dan direct te horen. Voorheen werd dat in het algemeen gedaan tijdens de prijsuitreiking, maar dit werkt veel beter en voorkomt discussies achteraf.

Wat vind je van het ABWC ?
De vaardigheidstoetsen van het ABWC zijn een ideale leerschool. Met name voor beginnende brandweermensen die net klaar zijn met de opleiding. Zij maken kennis met uiteenlopende realistische scenario’s en bouwen zo sneller ervaring op. Voor de mensen die langer meedraaien is het een uitstekende check en zij kunnen de verandering in ons vak leren en beoefenen. Anders dan in jouw eigen korps wordt je beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars die je echte tips en tops geven.

Welke meerwaarde biedt het ABWC aan de brandweer?
Naast het feit dat mensen in praktijk gerichtere scenario’s geoefend worden vergroot het ook nog een de motivatie van de deelnemers. De vaardigheidstoets zorgt voor teambuilding, ongeacht het resultaat is zo’n dag ook gezellig en leuk. 

Doe je zelf mee met vaardigheidstoetsen?
Ik heb een zo’n 8 of 9 jaar zelf meegedaan, maar door alle andere werkzaamheden bij het ABWC, in combinatie met mijn privéleven ontbreekt het me nu aan tijd.

Hoe zie jij de toekomst van het ABWC?
Het ABWC gaat met zijn tijd mee en volgt de trends. Dit zorgt ervoor dat de vaardigheidstoetsen relevant en realistisch blijven. Bijvoorbeeld wordt arbeidshygiëne nu goed in de gaten gehouden. Dit is nog in ontwikkeling, maar als daar landelijk meer eenheid in komt dan kunnen we dat ook invoeren in de toetsen.

En die van jou?
Ik ben gelukkig in de functie die ik nu bij het ABWC bekleed. Het is gigantisch leuk om op deze manier bij het ABWC betrokken te zijn. Ik zal me zeker nog vele jaren op deze manier inzetten.

Het zou mooi zijn als meer mensen dat in gaan zien. Ik hoop dat nieuwe mensen zich gaan aanmelden als beoordelaar, het is echt leuk om te doen. Mocht iemand daar vragen over hebben, stel ze gerust aan mij of een van mijn vele collega’s.

 

Vaardigheidstoetsen: alleen als team word je kampioen

Artikel ABWC in Brand & Brandweer

Vaardigheidstoetsen: alleen als team word je kampioen

In Brand & Brandweer (maart 2018) staat een uitgebreid artikel over het ABWC. Jan van Amerongen, voorzitter van het ABWC, vertelt in het interview over de veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de vaardigheidstoetsen voor de brandweer in Nederland.

Brandweer De Rijp landskampioen Hoofdklasse

Brandweer De Rijp is op zaterdag 23 september als eerste geëindigd bij de landelijke finale Hoodfklasse in Zaandijk.

Een paar vragen aan Bob van Straaten, de bevelvoerder van de winnende ploeg.

Hoe voelt het om landskampioen te zijn?
Tot mijn verrassing zijn we landskampioen geworden. Na de vaardigheidstoets had ik zelf het gevoel dat we ergens in de middenmoot zouden belanden. We hebben al een aantal keer in de landelijke finale gestaan en werden het telkens net niet en eindigden steeds op de tweede plaats. Toen de tweede plaats aan de beurt was wilde ik naar voren stappen. Toen bleek dat we de eerste plaats hadden behaald keken we elkaar eerst vol ongeloof aan. Super dat we het nu eindelijk wel gehaald hebben.

Leuke reacties gehad op het behalen van het landskampioenschap?
We hebben veel leuke reactie ontvangen. Via social media werd het bericht supersnel verspreidt en stroomden de felicitaties binnen van collega’s, vrienden en familie.

Waarom doen jullie mee aan de vaardigheidstoetsen? 
Het mooiste aan de vaardigheidstoetsen vinden wij dat er tegenwoordig echt gekeken worden naar de manier waarop je een incident aanpakt, hoe je erover nadenkt en hoe snel je het doet. Niet meer zoals vroeger, een wedstrijd van de regels volgen, maar kijken naar de  praktische oplossing en manier van werken. Dat is ons op het lijf geschreven, wij benaderen de vaardigheidstoets altijd alsof het een echt incident is.


Oefenen jullie voor de vaardigheidstoetsen?
 
Je zult het niet geloven, maar wij oefenen nooit voor de vaardigheidstoetsen. We hebben ook geen vaste ploeg. Per vaardigheidstoets wisselt dat wel, meer/minder ervaren mensen door elkaar heen en het nummer wat je bent maakt ook niet uit. Wat natuurlijk wel helpt is dat we wel mensen hebben die al jaren mee doen. Die opgebouwde ervaring kun je goed gebruiken. Wij oefenen gewoon altijd heel erg op de praktijk gericht, op incidenten die dagelijks kunnen voorkomen.

Heb jullie tips voor andere groepen? 
Blijf vooral nuchter, denk normaal na. Voor praktisch denken zoals je bij echte incidenten ook doet en niet teveel volgens standaardregels uit lijstjes en boeken.

En volgende jaar? Weer meedoen?
Komend jaar doen we zeker weer mee. Garantie op succes is er niet, zo nuchter zijn we ook, maar we zullen zeker ons best weer doen.

Scenario finale
In een bocht van de Zaan ligt het schip L’Avenir aardappelzetmeel te lossen bij de firma AAK. Het lossen van het aardappelzetmeel gaat via een buizensysteem tussen het schip en het bedrijf waar het opgeslagen wordt in silo’s. Op de Zaan vaart ook het marineopleidingsschip Elfin. De Elfin is op de terugreis van een training op de Noordzee waar getraind is in het ontmantelen van torpedo’s op zee.

De Elfin raakt door een technisch probleem stuurloos en komt in botsing met het vrachtschip L’Avenir. Hierdoor komt de L’Avenir deels los van de wal en de toevoerleiding tussen het schip en fabriek raakt hierbij los. Tevens ontstaat er een kleine brand in het woongedeelte van het schip, waar de hele familie aanwezig is. De schipper start een bluspoging om zijn schip te redden, zijn familie probeert van het schip te gaan maar dit lukt niet omdat de loopplank in het water ligt. In paniek springen personen in het water. Tegelijkertijd probeert de bemanning van de Elfin de twee torpedo’s die op het achterdek liggen veilig te stellen. Hierbij raakt een bemanningslid bekneld met zijn voet onder een met springstof geladen torpedo.

Door de aanvaring is de losverbinding en aarding tussen het schip en de fabriek losgeraakt. Door de statische lading die hierbij vrijkomt ontstaat brand in het buizensysteem. Deze brand breidt zich uit naar een van de interne silo’s. Hierop wordt de brandweereenheid van Zaanstad gealarmeerd. De brand is de silo lijkt in eerste instantie beperkt. Na enige tijd blijkt dat de brand in het buizensysteem van de fabriek is gekomen. De brand is via dit systeem uitgebreid naar ‘het pakhuis langs de waterkant’. 

Een zeer complex incident wat opgelost moest worden door de ploegen met bijbehorende Officieren van Dienst.

Harskamp landskampioen klasse TS-HD

Brandweer Harskamp is op zaterdag 16 september als eerste geëindigd bij de landelijke finale TS-HD in Voorthuizen.

Een paar vragen aan de bevelvoerder van de winnende ploeg, Jaap Roelofsen.

Hoe voelt het om landskampioen te zijn?
In één woord fantastisch. Het was een historisch moment voor ons korps. We hebben er jaren voor gestreden. We zijn de laatste jaren zelfs al een paar keer tweede geworden en nu mochten we eindelijk de hoogste trede van het podium betreden. Het was een ontlading voor het hele korps. Met zijn allen hebben we hier naar toe gewerkt, de uitzetters van de oefeningen en de oud leden die ons altijd steunen. Al vele generaties in Harskamp hebben aan de vaardigheidstoetsen mee gedaan in het verleden.

Leuke reacties gehad op het behalen van het landskampioenschap?
Uiteraard hebben we heel veel leuke reacties gehad. Toen we eenmaal terug kwamen in Harskamp stonden er verschillende brandweerwagens en korpsen ons op te wachten met een mooi spandoek. Daar zijn we mee door het dorp gereden. Er stonden erg veel mensen langs de kant om ons te feliciteren. Ook via social media stroomden de felicitaties binnen. Er is ook veel aandacht vanuit de lokale media. Ik ben al door veel verschillende kranten gebeld deze week.

Waarom doen jullie mee aan de vaardigheidstoetsen?
Wij doen tijdens de vaardigheidstoetsen ervaring op die we ook echt in de praktijk gebruiken. We hebben er echt veel profijt van. Dankzij de deelname oefenen we vaker en dat maakt ons ook beter bij daadwerkelijke incidenten.

Oefenen jullie voor de vaardigheidstoetsen?
Wij hebben elke week een oefenavond en zorgen dat er dan ook een oefening gedraaid wordt. Theorie en praktijk wisselen daarbij elkaar af. Voor de vaardigheidstoetsen oefenen we niet op aparte oefenavonden. Na de zomervakantie stonden onze oefenavonden wel in het teken van de landelijke finale, maar hebben we ons team niet apart getraind. Daar deed iedereen uit ons korps aan mee.

Heb jullie tips voor andere groepen?
Blijven oefenen zeggen ze bij ons altijd. Gewoon door blijven zetten. De moed niet opgeven als het niet lukt. Leren van je fouten en de volgende keer er weer gewoon voor gaan.

En volgende jaar? Weer meedoen?
Uiteraard, we gaan ons uiterste best doen om hetzelfde doel te bereiken. We willen de titel natuurlijk in Harskamp houden. En weer met zijn allen. Familie, vrienden en iedereen om ons hen steunen ons hierbij. Zonder hen hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken.

Scenario finale
De brandweer is gealarmeerd voor een brandmelding in het dorpshuis van Voorthuizen. In de grote zaal staat een band te repeteren en er komt op het podium wat rook achter het gordijn vandaan. De band is echter in de veronderstelling dat dit hoort bij de effecten van hun show.

Er is echter brand onstaan in de kelder onder het podium. Daarin bevind zich een jeugdhonk. De rook op het podium wordt veroorzaakt door het vuur wat inmiddels een gat door het podium heen heeft gebrand. In het jeugdhonk zijn nog twee personen aanwezig die gered moeten worden.

In een aparte regieruimte boven de zaal zit nog een technicus die onwel geworden is door de rook. Deze ruimte is te bereiken via het dak en een trap aan de buitenzijde van het dorpshuis.

Brandweer Harskamp mag zich sinds deze finale Nederlands Kampioen in de klasse TS-HD noemen.

Linschoten landskampioen klasse 112

Brandweer Linschoten is op zaterdag 9 september als eerste geëindigd bij de landelijke finale 112 in Assendelft.

Een paar vragen aan de bevelvoerder van de winnende ploeg, Leon Bos.

Hoe voelt het om landskampioen te zijn?
Het voelt fantastisch. Ons korps doet al mee sinds het ontstaan van de vaardigheidstoetsen. We zaten wel vaker in een landelijke finale, maar waren nog nooit 1e geworden. Een enorme ontlading dus toen bekend werd dat we landskampioen waren. We hebben dit jaar met een hele nieuwe ploeg meegedaan, maar hadden als snel het gevoel dat het zo maar kon gebeuren dit jaar. De voorrondes gingen al heel goed.

Leuke reacties gehad op het behalen van het landskampioenschap?
Toen de uitslag bekend ontplofte social media. Iedereen reageerde enthousiast, vrienden, familie, collega’s. Het nieuws ging zo snel. Toen we terug kwamen in Linschoten stond er een ontvangstcomité klaar, zie ook die filmpje op Youtube https://www.youtube.com/watch?v=3Dg2SNjZo-o

Waarom doen jullie mee aan de vaardigheidstoetsen?
Ons korps doet dus al vanaf oudsher mee. Het virus wordt doorgegeven van vader op zoon. Ook de jeugdbrandweer hier doet mee. We zijn allemaal wedstrijdgek. De laatste jaren zijn de vaardigheidstoetsen heel realistisch geworden. Ik zit zelf in de 24-uurs dienst in Amsterdam en merk dat ik veel leer van elke vaardigheidstoets. Die kennis stop ik dan in mijn rugzakje en gebruik ik tijdens echte incidenten.

Oefenen jullie voor de vaardigheidstoetsen?
Tijdens onze reguliere oefeningen wordt het eigenlijk gewoon meegenomen. De laatste weken voor de finale hebben we wel extra aandacht gegeven aan de procedures en hebben de puntjes op de i gezet. We trainen onze wedstrijdploeg niet apart, iedereen in ons korps oefent mee en zou zo ingezet kunnen worden in de ploeg.

Heb jullie tips voor andere groepen?
Probeer bij aankomst het incident goed te lezen. Volg de nieuwe procedures en schouw het incident breed en werk dan naar smal toe. Dan kun je zaken wegstrepen. Blijf rustig en hou je hoofd koel. Als je langer meedoet bouw je kennis en ervaring op waar je later weer gebruik van kunt maken.

En volgende jaar? Weer meedoen?
Ja uiteraard, we gaan weer vol strijden voor de titel. We willen deze titel in Linschoten houden. De wens van ons is om ook mee te gaan doen in de hoofdklasse. Dat is onze nieuwe uitdaging.

Scenario finale
Op een bedrijfsterrein in Assendelft heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een tankwagen en een vrachtwagen die met een kraan zware rijplaten aan het lossen is. Door de klap schiet een rijplaat los uit de kraan en raakt daarbij een personenauto die daarnaast geparkeerd stond. Deze auto rijdt op CNG (gas) en een leiding schiet daarbij los, waardoor deze gas lekt. De persoon die de rijplaten op de grond begeleidde komt met zijn been onder de rijplaat en zijn been is eraf. In de bak van de vrachtwagen ligt een slachtoffer met een hoofdwond.

Bij het aanrijden naar het incident komen de hulpdiensten vast te staan achter een oplegger die zojuist bezig was af te koppelen.

Genoeg uitdagingen voor de deelnemende ploegen om dit incident in juiste volgorde en veilig te bestrijden.

Brandweer Linschoten mag zich sinds deze finale Nederlands Kampioen in de klasse 112 noemen.

Secretariaat – ABWC

Twitter

Weersverwachting

Buienradar

buienradar