Per 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het doel van de ABWC is individuen controle te geven over de verwerking van hun eigen persoonsgegevens.

ABWC en de AVG

De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen. Het ABWC vervult verschillende rollen ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerkt. ABWC gebruikt gegevens voor de uitvoering van haar doelstelling het organiseren van vaardigheidstoetsen.

ABWC als verwerkingsverantwoordelijke

Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken over onze korpsen en ploegen (voor zover dit natuurlijke personen zijn), hun medewerkers, bezoekers van onze website en deelnemers aan onze vaardigheidstoetsen dienen wij te worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers conform de bepalingen van de AVG het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres van een korps vast om hem een factuur te kunnen sturen, leggen gegevens vast om ploegen en waarnemers te informeren waar zij hun vaardigheidstoets gaan spelen en gebruiken de gegevens om uw ploeg te laten inschrijven en met uw post over dit alles te kunnen communiceren. Leggen wij het adresgegevens brandweerkorps, haar posten en haar waarnemers  gebruiken hun adresgegevens, de e-mailadres en telefoonnummers van deze personen om u te informeren over de ABWC vaardigheidstoetsen.

Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken. De wijze waarop wij dit doen, leest u in onze Privacyverklaring.

ABWC als verwerker

Voor wat betreft de administratiegegevens die onze inschrijvers zelf invullen worden gebruikt voor de activiteiten rondom de vaardigheidstoetsen en in onze online diensten vastleggen, dient ABWC te worden aangemerkt als verwerker en de inschrijver, de waarnemers en coordinatoren als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Een inschrijver die in opdracht van zijn brandweerkorps een administratie voert in onze online diensten is op zijn beurt weer een verwerker van zijn eindklant.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. 

In onze situaties waar branchespecifieke eisen worden gesteld aan de verwerkersovereenkomst die niet zijn opgenomen in ons reglement, kan een individuele verwerkersovereenkomst worden opgesteld. 

Vragen

Heeft u een vraag over het beheer gegevens ABWC en de AVG? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@abwc.nl