Informatie deelname

Algemeen

Een brandweerkorps kan met een onbeperkt aantal ploegen aan de vaardigheidstoetsen deelnemen.
Een wedstrijdploeg mag alleen geformeerd worden uit leden van regionale brandweerkorpsen en/of bedrijfsbrandweerkorpsen.
De leden van een ploeg mogen geen deel uitmaken van een andere ploeg die op dezelfde baan op dezelfde dag de wedstrijdopdracht krijgt uit te voeren.

Vooraf aan de start van een vaardigheidstoets wordt bij loting de verdeling en invulling manschappen bepaald. Hiervan zijn uitgesloten Officier van Dienst, de Bevelvoerder en de Chauffeur/bediener

 

 

 

Kleding

Elke wedstrijdploeg is verplicht beschermende bluskleding (die voldoende hitte- en vochtbestendig is) te dragen dient voldoet aan de NEN-en normen. Duikers die deelnemen aan de duikwedstrijd dienen gebruik te maken van kleding en apparatuur zoals vermeld in de leidraad Bestrijding Waterongevallen.

Uitrusting

De gehele wedstrijdploeg moet beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals voorgeschreven in de gebruiksinstructie van het materiaal en de lesstof.

Deelnemers moeten voorzien zijn van duidelijk en leesbare nummers behorende bij hun taak. Deze nummering moet zowel aan de voorzijde als de achterzijde duidelijk leesbaar zijn. Aan de achterzijde dient bij het gebruik van ademlucht de fles voorzien te zijn van een nummer.

Gebruik materieel/materialen c.q. uit te voeren handelingen

Het voertuig dat door de ploeg gebruikt wordt dient conform het standaard bestek van BZK bepakt te zijn.

Het gebruik van materieel en materialen of het toepassen van werkmethoden, welke afwijkend zijn van de bij de brandweer gebruikelijke, is/zijn uitdrukkelijk verboden. Ook vallen hieronder handelingen welke in strijd zijn met het wedstrijdreglement. Dit zal leiden tot reglementaire terugzetten. Bij het gebruik van LD-slangen zal er zoveel mogelijk gewerkt worden met water. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden deze slangen gevuld met lucht. Ook mag er gewerkt worden met voertuigen voorzien van een DLS systeem.

Opleidingseisen

De deelnemers moeten afhankelijk van hun taak beschikken over de volgende certificaten of diploma’s.

 • Officier van dienst = Adj.Hoofdbrandmeester – Repressie of leergang Officier van Dienst
 • Bevelvoerder = Certificaat Onderbrandmeester – Repressie of leergang Bevelvoerder
 • Pompbediende = Brandweerchauffeur – Pompbediende
 • Manschap = Brandwacht 1e klasse of leergang Manschap

 

 

Lichamelijke conditie

Deelnemers dienen medisch te zijn goedgekeurd voor het uitvoeren van repressieve brandweerdienst.

Baarddragers

Baarddragers zijn uitgesloten van deelname aan de vaardigheidstoetsen .

Personen per ploeg

De bezetting van de ploegen in de diverse vaardigheidsklasse bestaan uit:

 • Klasse 112 = 6 personen
  • [ Bevelvoerder, Chauffeur-voertuigbediener, Aanvalsploeg en Waterploeg ]
 • Klasse TS = 6 personen
  • [ Bevelvoerder, Chauffeur-voertuigbediener, Aanvalsploeg en Waterploeg ]
 • Hoofdklasse = 7 personen
  •  [ OVD, Bevelvoerder, Chauffeur-voertuigbediener, Aanvalsploeg en  Waterploeg ]

Aansprakelijkheid

Het ABWC wijst er nadrukkelijk op, dat het geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt/erkent voor geleden schade, ontstaat door deelname aan een vaardigheidstoets. Schade die tijdens een vaardigheidstoets, door de spelende ploeg, ontstaat zal door het organiserende korps bij die de betreffende ploeg worden verhaald.

Verzekering

De aanmelder welke zijn ploeg(en) inschrijft, heeft kennis genomen van de aanmeldingsvoorwaarden en dient zorg te dragen dat:

– deelnemers medisch zijn goedgekeurd (volgens de geldende normen);

– deelnemers WA-verzekerd zijn;

– er voor de deelnemer een ongevalsverzekering is afgesloten