Van de Bestuurstafel

Op 21 augustus 2018 heeft het bestuur van het ABWC vergaderd.

Tijdens deze vergadering zijn er diverse zaken besproken vanuit het afgelopen seizoen maar ook voor de langere termijn.
Als eerste is er gesproken over de ICT middelen die ter ondersteuning zijn voor de Provinciaal Coördinator (PC).
Het besluit is dat er in 2019 een nieuwe laptop en printer wordt aangeschaft voor elke PC.

Ook is er gesproken over de Klasse Oppervlakteredding.  Waterongevallenbestrijding is een basistaak van de brandweer.
Het ABWC wil daarom hierin graag wat betekenen. We onderzoeken de mogelijkheid om een toet dag te organiseren in de Veiligheidsregio’s waarin Oppervlaktereddingsteams aanwezig zijn.
Het ABWC neemt de organisatie en de beoordeling voor zijn rekening, de Veiligheidsregio krijgt een onafhankelijk inzicht in de staat van Vakbekwaamheid van deze teams. Wat ons betreft een win-winsituatie.
Het wedstrijdelement willen we graag blijven toevoegen, al was het maar om de adrenaline te laten stijgen en het nog realistischer te maken. We gaan een aantal Veiligheidsregio’s hiervoor benaderen.

De organisatie van de Landelijke Finales in 2018 zijn besproken. De Landelijk Coördinator zal de afspraken, scenario’s, draaiboek en procedures bewaken met de PC. De Landelijke Finales zijn op de volgende data:

De Klasse Oppervlakteredding op 1 september te Koudum
De Klasse 112 op 15 september in Leeuwarden
De Klasse TS-HD op 22 september in Harderwijk
De Hoofdklasse op 29 september in Goes

Verder is er gesproken over de bekendheid van de procedures en werkafspraken die er zijn voor het ABWC.
Besluit is dat er (digitaal) overzicht wordt gemaakt die beschikbaar wordt gesteld voor alle PC-en en de Assistent PC-en. Verwachte oplevering in 2019.

In de comitévergadering dit voorjaar is besloten om de inschrijftermijn voor het nieuwe seizoen te vervroegen. Redenen hiervoor zijn dat het beter uitkomt voor de jaarplanning van de Veiligheidsregio’s, de PC kan op het juiste moment zijn planning rond krijgen en het is ook goed voor het gehele proces van de ABWC organisatie.

Besloten is dat de inschrijftermijn voor de Vaardigheidstoetsen start op 15 september en eindigt op 1 november 2018. De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.

Er is gesproken over het geven van feedback geven direct na de vaardigheidstoets door de waarnemer. Deelnemers waarderen goede feedback is gebleken. Verder is het misschien wel het belangrijkste onderdeel wat de kwaliteit bepaald. Goede feedback zorgt voor een lerend vermogen, het hoofddoel van onze Vaardigheidstoetsen.

Er is besloten dat het ABWC doorgaat met het scholingstraject feedback geven voor waarnemers. Waarnemers die kunnen aantonen dat zij hier scholing in hebben genoten zijn vrijgesteld van de opleiding. In de comitévergadering van oktober zullen we hierover nadere afspraken maken.

In het kader van het project Do It zijn alle provincies bezocht tijdens een Vaardigheidstoets. Door organisatorische redenen is de provincie Limburg helaas niet bezocht. Wel is aan Limburg gevraagd om kritische zelfreflectie. Een eerste conclusie is dat het ABWC staat op drie grote pijlers, te weten:

Beschikbaarheid & Vrijwilligheid.
Scenario & Enscenering.
Waarnemen & Beoordelen.
Alle gegevens worden nu verwerkt en weergegeven in een rapportage waaruit acties en afspraken voortkomen.

Het Felixfonds heeft verzocht om een publicatie in het programmaboekje te mogen doen.
Het Felixfonds helpt met financiële steun gezinnen en nabestaanden van brandweermensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt doordat zij ziek zijn geworden of tijdens de uitoefening van hun brandweerwerk een ongeval hebben gehad.

Het bestuur heeft ingestemd om één jaar het Felixfonds op te nemen in het programmaboekje.

Tot zover de hightlights uit de vergadering van augustus.

Jan van Amerongen, Voorzitter ABWC.

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar